مشاورین که در دوره توانمندسازی شرکت کرده و موفق به کسب امتیاز لازم در آزمون صلاحیت از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور میشوند میتوانند در قالب قرارداد زیر به عنوان همکار مشاوره مرکز مشاوره فرهیختگان جوان در زمینه اجرا و مشاوره آزمون هشت و برگزاری دوره ها و کارگاه های مرتبط فعالیت نمایند.