برنامه ریزی عبارت است از طرح تدابیری که بتوان به مناسب ترین شکل ممکن از منابع موجود برای نیل به هدف های مطلوب استفاده کرد، برنامه ریزی فعالیت مستمری است که نه تنها به مقصد، بلکه به روش وصول به مقصد و تعیین بهترین مسیر نیز توجه دارد. می توان گفت هیچ کاری بدون برنامه‌ریزی، فعالیتی کامل نخواهد بود، به ویژه مسائل درسی و تحصیلی که زمان در آن‌ها مهم است. اگر یادگیرندگان بتوانند در زندگی تحصیلی از یک برنامه مناسب پیروی کنند و امور تحصیلی را در قالب آن تعریف کنند، نه تنها موفقیت تحصیلی خود را تضمین کرده اند، بلکه به فنونی دسترسی پیدا می کنند که بر سایر ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی آنان تاثیر گذاشته و پیشرفت آنان در سایر عرضه ها را تسربع می بخشد. برنامه ریزی تحصیلی به روشن شدن اهداف کمک می کند، زمانی که فرد اقدام به تهیه یک برنامه تحصیلی برای خود می کند توجه بیشتری به اهداف برنامه مبذول می دارد، و این کمک می کند تا شناخت بیشتری از اهداف پیدا کند و آنها را دسته بندی می کند. با درک این مطلب که بسیاری از یادگیرندگان و حتی مشاوران با شیوه صحیح برنامه ریزی تحصیلی آشنا نبوده و یا آشنایی مختصری دارند، مرکز مشاوره فرهیختگان جوان اقدام به برگزاری این دوره آموزشی کرده است.

 برگزاری کارگاه برنامه ریزی تحصیلی در محیط های آموزشی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید