چهارمین همایش ملی روان‌شناسی مدرسه(با تاکید بر روی آورد تحولی به روان‌شناسی تحولی) از سوی انجمن علمی روان‌شناسی تربیتی برگزار گردید. این همایش با همکاری دانشگاه تهران و حضور کارشناسانی از موسسه هدایت فرهیختگان جوان روز شنبه ۲۸ بهمن ماه سال جاری در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار گردید. محور‌های همایش به قرار زیر است: روان‌شناسی تربیتی…