اوپما دیلون و راجیندر کار دانشگاه گورو ناناک دو، آرمیتسار تحقیق حاضر به­ منظور مطالعه بلوغ کاری در بین دانش­آموزان مدارس عمومی (خصوصی)[2] و دولتی[3] صورت گرفته است. نمونه متراکمی از 500 دانش­آموز دبیرستانی موضوع مطالعه حاظر بودند (250 مورد جنس مذکر و 250 مورد جنس مؤنث). پرسشنامه بلوغ کاری کریتس (CMI)، مقیاس خودانگاره (SCS)، آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT) و…