ارائه خدمات مشاوره و تفسیر راهنامه توسط مشاورین دانشگاه

خدمت مشاوره به عنوان فعالیت تکمیلی این سامانه و در صورت اعلام تمایل فرد آزمون دهنده توسط مشاورین دانشگاه انجام خواهد گرفت.برای این منظور موسسه هدایت فرهیختگان کارگاهی ویژه مشاوران دانشگاه   برگزار خواهد کرد که طی آن تجربیات موسسه در خصوص شیوه تفسیر آزمون هشت را منتقل می نماید، بدین ترتیب مشاوران دانشگاه می توانند به تفسیر نتایج آزمون  وانجام مشاوره سامانه مذکور بپردازند.

ایجاد  پنل اختصاصی  دانشگاه

 • موسسه هدایت فرهیختگان پنلی را تحت عنوان پنل اختصاصی دانشگاه در بستر وب ایجاد خواهد نمود که امکانات ذیل را در بر خواهد داشت :
 • امکان تعریف و بار گزاری اطلاعات دانشجویان به صورت فردی و تجمعی در سامانه
 • امکان تعریف مشاوران در سامانه و اختصاص پنل مشاور به افراد تعریف شده
 • امکان تعریف دوره های آزمونی و تخصیص دانشجویان به هر یک از این دوره ها
 • امکان برگزاری آزمون به صورت آنلاین و از طریق ساخت پنل کاربری فردی برای هر یک از دانشجویان تعریف شده
 • امکان مشاهده نتایج آزمون هر یک از دانشجویان
 • امکان مشاهده نتایج کلی هر دوره آزمونی به صورت آماری(به عنوان مثال میانگین نمرات توانایی درک مطلب دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی) و در نتیجه احصاء توانایی های نیازمند تقویت و لیست دانشجویان نیازمند تقویت در هریک از مولفه های توانایی
 • امکان مشاهده و جستجوی دانشجویان متناسب و نامتناسب  با رشته تحصیلی فعلی
 • و برخی امکانات دیگر

تخصیص پنل کاربری فردی

به هر یک از دانشجویان شرکت کننده در آزمون ها پنل کاربری تحت وب اختصاص داده خواهد شد که امکانات ذیل را در برخواهد داشت :

 • آزمون آنلاین (در قالب آزمون های فرم کوتاه و بلند)
 • راهنامه الکترونیک دانشجو در قالب PDF
 • درخواست مشاوره حضوری
 • درخواست آزمون مجدد

تخصیص پنل به مشاورین دانشگاه

به هر یک از مشاورین تعریف شده از سوی دانشگاه پنلی اختصاص خواهد یافت که از طریق آن به امکانات ذیل دسترسی خواهند داشت :

 • امکان تعیین وقت مشاوره بنا به درخواست مراجعین
 • مشاهده نتایج آزمونهای مراجعان
 • مشاهده توصیه نامه مشاور برای هر یک از مراجعان
 • مشاهده ملاک اعتبار آزمون های مراجع
 • مشاهده نتایج آزمون مشکلات تصمیم گیری مراجع
 • ارجاع مراجع به منظور آزمون مجدد

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید