علمای تعلیم و تربیت امروز بر این باورند که هرگز نمیتوان برای آموزش دانش آموزانی با ویژگی های روانشناختی گوناگون نسخه واحدی تجویز نمود.سبک های یادگیری متفاوت موید این واقعیت است که برای آموزش بهتر هریک از دانش آموزان روش های متفاوتی کاربرد خواهد داشت.

آزمون هشت ابزاریست علمی، کارآمد و کاملا بومی که  شناسایی ویژگی های فردی و روانشناختی دانش آموزان به وسیله آن می تواند کمک شایانی به اولیای مدرسه نماید.

از دانش آموز بعمل می آید

در این سامانه به طور مشخص چهار آزمون که عبارتند از :

  • آزمون رغبت
  • آزمون توانایی
  • آزمون ارزش های کاری
  • آزمون مشکلات تصمیم گیری

از دانش آموز بعمل می آیند و در نتیجه این آزمون دانش آموزان شرکت کننده از حیث ویژگی های روانشناختی فوق الذکر دسته بندی می گردند و توصیه هایی در خصوص استفاده از متد های آموزشی و به کارگیری سبک های یادگیری و یاددهی متفاوت به اولیای مدرسه ارائه خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 61978088 -021 تماس بگیرید