امروزه در راستای تعمیق آموزش از ابزار ها و روش های مختلف کمک آموزشی استفاده می شود که از آن جمله می توان به برگزاری بازدید ها و اردوهای آموزشی،طراحی بازی های آموزشی ،فعالیت های کارگاهی و ازمایشگاهی و ... اشاره کرد. قدر مسلم اینک هر یک از دانش آموزان با توجه به ویژگی های روانشناختی به یک یا چند…