هر فردی برای آمادگی، بازدهی و موفقیت بیشتر در شغل و حرفه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، نیازمند یکسری مهارت‌های خاص آن شغل است؛ به عبارت دیگر و به صورت کلی داشتن مهارت مختص هر حرفه برای موفقیت در آن حرفه الزامی است. با توجه به این که سامانه هشت، مشاغل دارای بیشترین تناسب با رشته تحصیلی فعلی و خصوصیات…
اعلام توانایی های نیازمند تقویت دردانشجویان رشته های مختلف به صورت فردی و آماری و با توجه به نتایج آزمون توانایی و مشاغل پیشنهادی به آنان و همچنین ارائه سر فصل های لازم جهت تقویت هر یک از توانایی های چهارده گانه مورد سنجش در سامانه هشت که می تواند مبنای تشکیل دوره های تقویت توانایی در دانشکده های مختلف…
در تمامی روش های نوین هدایت شغلی و تحصیلی انتخاب شغل و سنجش تناسب آن مبنای اصلی انتخاب رشته تحصیلی است. دانشجویانی که در رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه های مختلف کشور مشغول به تحصیل هستند به خوبی آگاهند که پس از فراغت از تحصیل تنها یک شغل مشخص در انتظار آنها نیست و رشته تحصیلی آنان می تواند…
امروزه در راستای تعمیق آموزش از ابزار ها و روش های مختلف کمک آموزشی استفاده می شود که از آن جمله می توان به برگزاری بازدید ها و اردوهای آموزشی،طراحی بازی های آموزشی ،فعالیت های کارگاهی و ازمایشگاهی و ... اشاره کرد. قدر مسلم اینک هر یک از دانش آموزان با توجه به ویژگی های روانشناختی به یک یا چند…
علمای تعلیم و تربیت امروز بر این باورند که هرگز نمیتوان برای آموزش دانش آموزانی با ویژگی های روانشناختی گوناگون نسخه واحدی تجویز نمود.سبک های یادگیری متفاوت موید این واقعیت است که برای آموزش بهتر هریک از دانش آموزان روش های متفاوتی کاربرد خواهد داشت. آزمون هشت ابزاریست علمی، کارآمد و کاملا بومی که  شناسایی ویژگی های فردی و روانشناختی…