علمای تعلیم و تربیت امروز بر این باورند که هرگز نمیتوان برای آموزش دانش آموزانی با ویژگی های روانشناختی گوناگون نسخه واحدی تجویز نمود.سبک های یادگیری متفاوت موید این واقعیت است که برای آموزش بهتر هریک از دانش آموزان روش های متفاوتی کاربرد خواهد داشت. آزمون هشت ابزاریست علمی، کارآمد و کاملا بومی که  شناسایی ویژگی های فردی و روانشناختی…