در تمامی روش های نوین هدایت شغلی و تحصیلی انتخاب شغل و سنجش تناسب آن مبنای اصلی انتخاب رشته تحصیلی است. دانشجویانی که در رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه های مختلف کشور مشغول به تحصیل هستند به خوبی آگاهند که پس از فراغت از تحصیل تنها یک شغل مشخص در انتظار آنها نیست و رشته تحصیلی آنان می تواند…