در حال بروزرسانی محتوا هستیم
موسسه هدایت فرهیختگان با استفاده از ابزارهای استاندارد روانشناختی (سامانه هدایت شغلی-تحصیلی هشت) پاسخگوی نیازهای مطرح شده فوق خواهد بود.
در این بخش از پنل مدرسه دانش آموزان به تفکیک تیپ شخصیتی شان دسته بندی شده اند و کلاس های فوق برنامه ای که به لحاظ روانشتاختی برای هر یک از این تیپ ها مناسب تر و البته جذاب تر خواهد بود به مدرسه پیشنهاد شده اند.
با این مبنا برنامه ریزی کلاس های فوق برنامه مدرسه با روشی علمی و مبتنی بر اصول روانشناسی انجام خواهد شد.
رسالت اساسی و نقش کلیدی مدارس در نظام تعلیم و تربیت کشور کشف و پرورش استعداد های حقیقی دانش آموزان است ، انجام این رسالت قطعاً با کل نگری،تجویز رویه واحد آموزشی و تربیتی برای همه دانش آموزان و عدم تفکیک آنان از نظر ویژگی های روانشناختی میسر نخواهد بود.
همه ما بر این باوریم که فعالیت ها و برنامه ریزی های تربیتی مدارس نقش عمده ای در شکوفایی استعداد های بالقوه دانش آموزان خواهد داشت.
چه بسیار هنرپیشگان نامداری که اولین بار رفتن روی صحنه تئاتر را از سن مدرسه آغاز کردند و یا قهرمانان ورزشی که برای نخستین بار توان و استعداد خود را در مسابقات ورزشی مدرسه کشف نمودند.