آموزش فنون تست زنی

فنون تست زنی،یکی ازمهارتهای لازم دردوران دبیرستان و به خصوص کنکوراست. تسلط برتست زنی درموفقیت کنکورتاثیرغیرقابل انکاری دارد. هنگام تست زنی بدانید که: درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود .بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای غیر عادی نباشید؛ خودرابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسهی کنکورآماده سازید؛ سؤالات هردرس را بر اساس داشتن پاسخ مشخص، زمان بر بودن و … تقسیم بندی کنید؛ باید جرأت گذشتن از بعضی از سوالات رو داشته باشید؛ قبل از پاسخگوئی به هر سوال آن را بادقت بخوانید؛ سعی کنید قبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید و بسیاری نکات دیگر که در تماسهای مشاوره ای خود میتوانید از آنها مطلع شوید. از آنجایی که هر درسی فنون تست زنی مربوط به خود را دارد مشاورین ما با تسلط به این فنون پاسخگوی شما خواهند بود.

تماس از طریق تلفن ثابت و بدون کد با شماره های

9092305329 تهران

9099071029 شهرستان