مشاوره انتخاب شغل
تصمیم گیری در مورد انتخاب شغل بعد از پایان دوره تحصیلی در مقاطع مختلف یکی از  مهمترین و اساسی ترین عوامل تامین نیازهای مادی و روانی افراد به حساب می آید. اما انتخاب شغل در دنیای امروز و برای نسل جوان یک امر بسیاریچیده است که نیاز به مهارت دارد. این انتخاب به نحوی نیست که یک دانشجو بتواند در…