آموزش فنون تست زنی
فنون تست زنی،یکی ازمهارتهای لازم دردوران دبیرستان و به خصوص کنکوراست. تسلط برتست زنی درموفقیت کنکورتاثیرغیرقابل انکاری دارد. هنگام تست زنی بدانید که: درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود...
تا به‌ حال چند نفر را دیده‌اید که با اشتیاقی شورانگیز و وصف‌نشدنی فعالیتی را شروع کرده‌اند، اما پس از مدتی که با واقعیت‌ها و موانع کار روبه‌رو شده‌اند به‌تدریج سرد شده و دیگر اشتیاقی برای ادامه‌ی مسیر ندارند. بسیاری از دانش آموزان کنکوری این مرحله را تجربه میکنند،
مطالعه برای کنکور با درس خواندن برای یک امتحان معمولی کمی متفاوت است. مطالعه‌ی حجم زیادی از درس‌ها و اطلاعات برای آزمونی که چند ساعت طول می‌کشد تمرکز و انرژی بیشتری می‌طلبد.