کارشناس پوشاک

هدف کارشناس پوشاك طراحي و نظارت برفرآيند تهيه و توليد لباس در كارخانجات نساجي است. طراحي خط توليد، چگونگي دوخت و اتصال قطعات لباس، طراحي و نظارت بر مراحل توليد محصولات نساجي و پوشاك از وظايف اوست.

١. طراحي خط توليد و چگونگي دوخت و اتصال قطعات
٢. طراحي و نظارت بر مراحل توليد محصولات نساجي و پوشاك
٣. زمان‌بندي فعاليت‌هاي خط توليد پوشاك
٤. تعيين تعداد و نوع ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي لازم براي دوخت هر قطعه
٥. بررسي و تعيين مدل‌هاي پرمصرف پوشاك بر اساس بررسي‌هاي آماري