مشاوره تحصیلی

تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه حمايت خانواده هم بر باورهاي خودكارآمدي شغلي و هم تصميم‌گيري شغلي تأثيرگذار است. تحقيق حاضر به دنبال اثبات اين مدعا است كه خودكارآمدي جستجوي شغلي مي‌تواند به عنوان واسطه رابطه حمايت خانواده و ترديد شغلي عمل نمايد. اين تحقيق با استفاده از نمونه‌اي متشكل از 253 نوجوان ايتاليايي نشان داد كه در مورد نوجوانان پسري كه در يك مدرسه آمادگی برای ‌دانشگاهي حضور مي‌يابند، خودكارآمدي جستجوي شغلي تا حدودي به عنوان واسطه رابطه حمايت خانواده و ترديد شغلي عمل مي‌كند. برخلاف آنچه انتظار مي‌رفت، در مورد نوجوانان دختر، ارتباط مستقيمي بين حمايت خانواده و ترديد شغلي مشاهده نشد؛ با اين وجود، حمايت خانواده به طور مستقيم با خودكارآمدي جستجوي شغلي در ارتباط بود و ارتباط خودكارآمدي جستجوي شغلي با ترديد شغلي گزارش شد.
تحقیق حاضر به منظور مطالعه بلوغ کاری در بین دانش-آموزان مدارس عمومی (خصوصی)  و دولتی  صورت گرفته است. نمونه متراکمی از 500 دانش آموز دبیرستانی موضوع مطالعه حاظر بودند (250 مورد جنس مذکر و 250 مورد جنس مؤنث). پرسشنامه بلوغ کاری کریتس (CMI)، مقیاس خودانگاره (SCS)، آزمون انگیزه پیشرفت (ACMT) و مقیاس کنترل مکان هندسی لومپکین (LOC) در دانش آموزان به اجرا درآمد تا رابطه بین کار، بلوغ و خودانگاره، انگیزه پیشرفت و کنترل مکان هندسی مورد مطالعه قرار گیرد. در مقایسه ای که بین مدارس دولتی و خصوصی صورت گرفت، نتایج به روشنی نشان می دهند که دانش آموزان مدارس خصوصی دارای نگرش بلوغ کاری بالاتر (CMA)، توانش بلوغ کاری (CMC) و همچنین خودانگاره و انگیزه پیشرفت بالاتری هستند. نیز رابطۀ معناداری بین CMA و CMC، LOC درونی و ACMT در پسران مدارس خصوصی و بین CMA، ACMT و SCS دختران مدارس خصوصی بدست آمده است. در مقابل، رابطۀ معناداری هم بین CMA و کنترل بیرونی مکان هندسی، انگیزه پیشرفت و خودانگاره در مورد پسران مدارس دولتی و بین CMC و انگیزه پیشرفت در مورد دختران مدارس دولتی بدست آمده است.