مشاوره و راهنمایی تحصیلی بخش تفکیک ناپذیری از نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شود. بی شک اهمیت و جایگاه مهم یک مشاور تحصیلی در انتخاب مسیر آموزشی یک فرد بر هیچ کس پوشیده نیست، از این­رو مرکز مشاوره فرهیختگان جوان در خصوص برگزاری دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی بر آن است تا بتواند گامی کوچک اما موثری در آموزش و تربیت مشاوران تحصیلی  را بردارد .

سر فصلهای دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی

دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی چهار عنوان اصلی به شرح زیر را در بر می گیرد. که هر یک از این عناوین سر فصل های اختصاصی خود را دارا می باشد.

 • مهارت های مطالعه
 • غلبه بر اضطراب در محیط های آموزشی
 • مدیریت زمان در محیط های آموزشی
 • برنامه ریزی تحصیلی

 مهارت های مطالعه :

 • آشنایی با مفاهیم اساسی در مهارت های مطالعه همچون؛ تفکر، حافظه، فراموشی و غیره
 • اهمیت و ضرورت مهارت های مطالعه
 • راهبردهای یادگیری
 • راهبردهای شناختی
 • راهبردهای فراشناختی
 • پیش نیازهای مطالعه اثربخش
 • عناصر موثر در مهارت های مطالعه
 • مدل های مهارت های مطالعه
 • مدل مطالعه PQRST
 • مدل مطالعه PQRSTC
 • مدل مطالعه MURDER
 • مدل مطالعه PQ5R
 • مدل مطالعه کاپس
 • مدل مهارت های مطالعه موسسه هدایت فرهیختگان جوان

غلبه بر اضطراب امتحان در محیط های آموزشی

بخش اول

 • آشنایی با مفاهیم اضطراب، فشار روانی و ترس
 •  مراحل فشار روانی
 • ریشه فشار روانی
 • راهبردهای مقابله با فشار روانی
 • راهبردهای رفتاری
 • راهبردهای شناختی
 • اضطراب در مکاتب مختلف روانشناسی
 • علائم و نشانه های اضطراب
 • علل بروز اضطراب
 • ریشه اضطراب

بخش دوم

 • اضطراب در محیط های آموزشی و انواع آن
 • اضطراب تحصیلی
 • اضطراب کلاسی
 • اضطراب تکالیف کلاسی
 • اضطراب امتحان
 • اضطراب اجتماعی
 • اضطراب جدایی
 • ترس از مدرسه

بخش سوم

عوامل موثر در کاهش اضطراب دانش آموزان

مدیریت زمان در محیط های آموزشی

 • مبانی مدیریت زمان
 • اهمیت و ضرورت مدیریت زمان در محیط های آموزشی
 • عوامل مهم در تعیین مدیریت زمان
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت زمان
  •  اصل هدف
  • اصل واقع نگری
  • اصل مسئولیت
  • اصل پشتکار
  • اصل ابتکار
  • اصل تعدیل
 • فرآیند مدیریت زمان

برنامه ریزی تحصیلی

 • مقدمه
 • آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی و برنامه ریزی تحصیلی
 • اهمیت و ضرورت برنامه ریزی و برنامه ریزی تحصیلی
 • ویژگی های یک برنامه موفق
 • مبانی برنامه ریزی تحصیلی
 • پیش‌بینی
 • مشارکت و درگیری ذهنی و عاطفی
 • عوامل موفقیت در برنامه‌ریزی تحصیلی
 • عوامل تهدیدکننده برنامه‌ریزی تحصیلی
 • اصول برنامه ریزی تحصیلی
 • اصول مربوط به برنامه
 •  اصول مربوط به شخص برنامه‌ریز
 • مراحل برنامه ریزی تحصیلی
 • مدل جامع برنامه ریزی تحصیلی

 

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید