تفاهم نامه با مؤسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

تفاهم نامه با انجمن روان شناسی تربیتی ایران

تفاهم نامه با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور