آگاهی مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط از مهارت های مطالعه، جزو اهداف اصلی دوره های طراحی شده، می باشد. یادگیرندگان بعد از طی کردن دوره های آموزش مهارت های مطالعه می توانند:

اهداف آموزشی :

مهارت های مطالعه و ضرورت استفاده از آن را تشریح نمایند.

پیش نیازهای مطالعه اثربخش را بیان کنند.

راهبردهای یادگیری(شناختی و فراشناختی) را توضیح داده و آن را به مهارت های مطالعه مقایسه نمایند.

عناصر مهم در مهارت های مطالعه را بیان کرده و اهمیت هر کدام از آنها را ارزیابی کنند.

توانایی تشریح و مقایسه مدل ها و روش های مختلف مطالعه را داشته باشند.

با مدل مهارت های مطالعه موسسه هدایت فرهیختگان جوان آشنایی پیدا کرده و بتوانند از این مدل در موقعیتِ عملی بهره بگیرند.

مخاطبان دوره آموزش مهارت های مطالعه :

مخاطبان این دوره تمام معلمان، مشاوران، دانشجویان رشته های مشاوره، علوم تربیتی، روانشناسی و دیگر رشته های مرتبط می باشد.

طول دوره :

طول کل دوره به صورت 16 ساعت آموزش( 8 ساعت به روش سخنرانی و بحث گروهی و 8 ساعت مطالعه فراگیر) در نظر گرفته شده است.

سرفصل های آموزشی  :

 • آشنایی با مفاهیم اساسی در مهارت های مطالعه همچون؛ تفکر، حافظه، فراموشی و غیره
 • اهمیت و ضرورت مهارت های مطالعه
 • راهبردهای یادگیری
  • راهبردهای شناختی
  • راهبردهای فراشناختی
 • پیش نیازهای مطالعه اثربخش
 • عناصر موثر در مهارت های مطالعه
  • مدل های مهارت های مطالعه
  • مدل مطالعه PQRST
  • مدل مطالعه PQRSTC
  • مدل مطالعه MURDER
  • مدل مطالعه PQ5R
  • مدل مطالعه کاپس
  • مدل مهارت های مطالعه موسسه هدایت فرهیختگان جوان

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید