مرکز مشاوره فرهیختگان جوان با برگزاری حدود 20 دوره و کارگاه تا کنون قریب به 400 نفر از مشاوران را آموزش داده و برای آنان گواهی های معتبر از سوی سازمان نظام روانشناسی صادر نموده است.
از این تعداد حدود 100 نفر مشاورین شهر تهران و 300 نفر مشاورین سایر استان ها بوده اند.