رویداد

کارگاه 18 ساعته مشاوره شغلی و استعداد یابی تحصیلی اسفند ماه 1402
کارگاه 22 ساعته مشاوره انتخاب رشته کنکور اسفند ماه 1402
کارگاه 26 ساعته مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی اسفند ماه1402
دوره جامع 66 ساعته تربیت مشاور تحصیلی-اسفند ماه 1402
کارگاه 26 ساعته مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دی ماه1402
کارگاه 18 ساعته مشاوره شغلی و استعداد یابی تحصیلی دی ماه 1402
کارگاه 22 ساعته مشاوره انتخاب رشته کنکور دی ماه 1402
دوره جامع 66 ساعته تربیت مشاور تحصیلی دی ماه 1402
دوره جامع 66 ساعته تربیت مشاور تحصیلی-آبان1402
کارگاه 26 ساعته مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی مرداد و شهریور1402