رویداد

کارگاه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دکتر الله کرمی در 23 و 24 دی ماه 1400
کارگاه مشاوره انتخاب رشته ی کنکور دکتر الله کرمی ٧ و ٨ بهمن ماه 1400
دوره جامع تربیت مشاور شغلی - تحصیلی در 28 دی تا 1 بهمن ماه 1400
کارگاه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دکتر الله کرمی در ۱۱و ۱۲ آذر ماه 1400
دوره جامع تربیت مشاور شغلی - تحصیلی در ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه 1400
کارگاه مشاوره انتخاب رشته ی کنکور دکتر الله کرمی در 20 و 21 آبان ماه 1400
کارگاه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دکتر الله کرمی در ۲۹ و ۳۰ مهر ماه 1400
کارگاه مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی دکتر الله کرمی در ۲۵ و۲۶ شهریور ماه 1400
دوره جامع تربیت مشاور شغلی - تحصیلی در 1۶ تا ۱۹ شهریور 1400
کارگاه مشاوره انتخاب رشته ی کنکور دکتر الله کرمی در ۱۱ و ۱۲ شهریور ماه 1400