رویداد

کارگاه 16 ساعته مشاوره شغلی و استعداد یابی تحصیلی دیماه 1401
کارگاه 24 ساعته مشاوره انتخاب رشته کنکور آذر و دی 1401
کارگاه 24 ساعته مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - آذر ماه 1401
دوره جامع 64 ساعته تربیت مشاور تحصیلی-شغلی آذر و دی 1401
کارگاه 16 ساعته مشاوره شغلی و استعداد یابی تحصیلی - آبان 1401
کارگاه 24 ساعته مشاوره انتخاب رشته کنکور - آبان 1401
کارگاه 24 ساعته مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - مهر و آبان 1401
دوره جامع 64 ساعته تربیت مشاور تحصیلی-شغلی مهر و آبان 1401
کارگاه 24 ساعته مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی - شهریور 1401
کارگاه 24 ساعته مشاوره انتخاب رشته کنکور - شهریور 1401