سایر

نتایج نشان می دهد که تجارب اشتغال این افراد در محیط اجتماعی به دو روش توسط دیگران شکل می گیرد:«همکاری سازنده» و« همکاری نارسا». این دونوع همکاری قطعاً دارای ویژگی هایی است که با عملکرد دیگر افراد به هنگام همکاری با این افراد، احتمال انجام شغل توسط افراد مبتلا و همچنین تجریه ی آنها از این شغل را تحت تأثیر قرار می دهد. نتایج همچنین نشان می دهد که در خصوص «شرایط برای همکاری»، تفاوتهایی وجود دارد که بر نوع همکاری اثر می گذارد و در نتیجه نوع سوم از انواع همکاری را تشکیل می دهد. چنین یافته هایی باعث ارتقاء درک عمیق تری از چگونگی تسهیل سازی و یا ایجاد محدودیت برای تجارب معنی دار شغلی می گردد.
ارزیابی كیفیت روان­سنجی و ارزش­ های كاری یك مقیاس باید دربرگیرنده ارزیابی قابلیت اطمینان آن مقیاس، بررسی تفاوت­های جنسیتی و قومی- نژادی و اثبات درستی (در این مورد، درستی تفكیكی و ساختاری) باشد. مطالعه حاضر قابلیت اطمینان انسجام درونی مقیاس های ارزش های كاری را اثبات كرده است. همچنین تفاوت های جنسیتی و قومی- نژادی یافت شده در SWVI-R بررسی شد. اثبات درستی ساختاری SWVI-R با روش های آنالیز عاملی و با توزیع مقیاس های دو ساختاری كه به طور فرضی به ارزش های كاری مربوط بودند: شخصیت و فردگرایی- گروه گرایی، حاصل شد. علاوه براین، مطالعه حاضر نشان داد كه مقیاس های ارزش های كاری با دو مورد از جوانب مطلوبیت اجتماعی، درستی تفكیكی نشان داده است.
هدف از این تحقیق پرداختن به یک تجزیه‌وتحلیل چندبعدی انگیزه ورزش در رابطه با عملکرد نخبگان و جنسیت بود. نمونه تحقیق از 98 ورزشکار برجسته بلغارستانی تشکیل‌شده بود ( 35 زن و 63 مرد). عملکرد ورزشی شرکت­ کننده­ ها در وقایع ملی و بین­ المللی در دو سال گذشته گردآوری‌شده بود. همچنین شرکت‌کنندگان نسخه بلغارستانی فرم سنجش انگیزشی ورزشی را کامل کردند (بریر، والراند، ناسون، بلیس و پلتیر[2]، زیر چاپ؛ پلتیر فوریتر، والراند، ناسون، بریر و بلیس[3]، 1995). اس ام اس[4] که بر مبنای اصول نظریه خودتعیین گری (دسی و رایان[5]، 1985و 1991) است، برآوردها: انگیزه ذاتی، انگیزه غیر ذاتی خودمختار، انگیزه غیر­ ذاتی غیر خودمختار و انگیزه. نتایج نشان دادند که در مقایسه با ورزشکاران با موفقیت کمتر، دارندگان مدال و عنوان سطوح بالاتری از انگیزه غیر ذاتی غیر خودمختار و انگیزه را نشان دادند. با توجه به جنسیت، انگیزه ورزشکاران زن با شدت بیشتری باانگیزه ذاتی توصیف می­شد. نتایج با توجه به نظریه خودتعیین گری و بافت فرهنگی که در زمان انجام این تحقیق متداول بود موردبحث قرار می­گیرد. نتیجه می­شود که این یافته­ ها نقش انگیزه در عملکرد ورزشی نخبگان را تائید می­کند.