آزمون های استخدامی در تشخیص حضور افراد مناسب برای هر زمینه شغلی ضروری هستند.  اولین اقدام در حوزه مدیریت منابع انسانی استخدام و تأمین نیروی انسانی است. اگر این مرحله به‌درستی انجام نشود، حضور افراد نامناسب در سازمان باعث ایجاد مشکلات آشکار و نهان برای آن می‌گردد. رفع این عوارض را می‌توان در مرحله استخدام، پیشگیری نمود.  مسلم است که…