آگاهی مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته های روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و دیگر رشته های مرتبط از مهارت های مطالعه، جزو اهداف اصلی دوره های طراحی شده، می باشد. یادگیرندگان بعد از طی کردن دوره های آموزش مهارت های مطالعه می توانند: اهداف آموزشی : مهارت های مطالعه و ضرورت استفاده از آن را تشریح نمایند. پیش نیازهای مطالعه اثربخش را بیان…