با توجه به نیاز مبرم ارزیابان و مشاوران شغلی به آموزش های کاربردی و عملی برای اجرای مصاحبه استخدامی، دوره آموزشی مصاحبه استخدامی در مرکز مشاوره فرهیختگان جوان اجرا می گردد. فرایند رایج برای ارزیابی متقاضیان جویای شغل، استفاده از آزمون های دانش شغلی و یا پرسشنامه های روانشناختی در قالب آزمون های کتبی می باشد. بر اساس این روند…