روز چهارشنبه، ششم آبان ماه دکتر اللهیاری رئیس سازمان نظام روان شناسی کل کشور از مرکز مشاوره فرهیختگان جوان بازدید نمودند. در ابتدای این بازدید، محمدامین زراعی مدیر مسئول مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان، ضمن برشمردن ضرورت و اهمیت هدایت شغلی-تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، علت ورود مؤسسه فرهیختگان جوان به این عرصه را، اهمیت این موضوع در پیشرفت و تعالی…