علمای تعلیم و تربیت امروز بر این باورند که هرگز نمیتوان برای آموزش دانش آموزانی با ویژگی های روانشناختی گوناگون نسخه واحدی تجویز نمود.سبک های یادگیری متفاوت موید این واقعیت است که برای آموزش بهتر هریک از دانش آموزان روش های متفاوتی کاربرد خواهد داشت.
امروزه در راستای تعمیق آموزش از ابزار ها و روش های مختلف کمک آموزشی استفاده می شود که از آن جمله می توان به برگزاری بازدید ها و اردوهای آموزشی،طراحی بازی های آموزشی ،فعالیت های کارگاهی و ازمایشگاهی و ... اشاره کرد.

در تمامی روش های نوین هدایت شغلی و تحصیلی انتخاب شغل و سنجش تناسب آن مبنای اصلی انتخاب رشته تحصیلی است.دانشجویانی که در رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه های مختلف کشور مشغول به تحصیل هستند به خوبی آگاهند که پس از فراغت از تحصیل تنها یک شغل مشخص در انتظار آنها نیست و رشته تحصیلی آنان می تواند به مشاغل مختلفی منجر و منتج شود.
اعلام توانایی های نیازمند تقویت دردانشجویان رشته های مختلف به صورت فردی و آماری و با توجه به نتایج آزمون توانایی و مشاغل پیشنهادی به آنان و همچنین ارائه سر فصل های لازم جهت تقویت هر یک از توانایی های چهارده گانه مورد سنجش در سامانه هشت که می تواند...
هر فردی برای آمادگی، بازدهی و موفقیت بیشتر در شغل و حرفه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، نیازمند یکسری مهارت‌های خاص آن شغل است؛ به عبارت دیگر و به صورت کلی داشتن مهارت مختص هر حرفه برای موفقیت در آن حرفه الزامی است. با توجه به این که سامانه هشت، مشاغل دارای بیشترین تناسب با رشته تحصیلی فعلی و خصوصیات شخصیتی و روان‌شناختی هر دانشجو را نشان می‌دهد، معرفی و آموزش مجموعه مهارت‌های مختص این مشاغل نیز ضروری به نظر می‌رسد. در نتیجه پیشنهاد می‌گردد برای آماده‌سازی دانشجویان در جهت موفقیت هرچه بیشتر در شغل و حرفه آینده آن‌ها، دوره‌های تخصصی مهارت‌افزایی دانشجویان برگزار گردد.