در حال بروزرسانی محتوا هستیم
واقعیت هایی همچون عدم تناسب تخصص فارغ التحصیلان با نیازهای بازار کار،بی علاقگی و تغییر رشته های متعدد در سطوح مختلف دانشگاهی و حتی دبیرستانی،گرایش بیش از حد به برخی از رشته ها و یا عدم اقبال و استقبال از برخی دیگر و پایین بودن میزان رضایت شغلی در تعداد زیادی از شاغلین، جملگی عللی هستند که نقش مهم و کلیدی هدایت تحصیلی و شغلی را در نظام آموزشی کشور و عدم کارایی و اثر بخشی مکانیزم فعلی هدایت تحصیلی در این نظام را تصدیق و تایید می کنند.
در کشورهای مختلف دنیا اهمیت فراوانی برای شناسایی افراد دارای توانایی‌های خاص تحصیلی و غیر تحصیلی و پرورش و ارتقای این توانایی‌ها قائل شده‌اند. در این کشورها، نهادها و سازمان‌هایی ایجاد شده‌اند که افراد با این توانایی‌ها را شناسایی و برای شکوفایی آنها تلاش می‌کنند. در همین راستا برای شناسایی و شکوفایی منابع انسانی کشور، که در نهایت منجر به شکوفایی هرچه بیشتر ایران می‌شود، این پروژه پیگیری شد. اولین گام برای شناسایی نخبگان تعریف درست آن و سپس تدوین مدل جامع برای آن است. برای رسیدن به مدل نهایی و مولفه‌هایی که در این پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، 65 سازمان جهانی معتبر که در حوزه استعدادهای برتر و نخبگان فعالیت می‌کنند بررسی و تجربیات و دستاورد‌های آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین نظریات مطرح در حوزه نخبگان نیز جمع‌آوری و بررسی شد. برای بومی سازی این طرح از تحقیق کیفی استفاده شد و مجموعه از نخبگان کشور در حوزه‌های تحصیلی، مدیریتی، کارآفرینی، هنری و ورزشی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مولفه‌های نهایی بر اساس آن‌ها انتخاب شدند. بر اساس یافته‌های به دست آمده از این مراحل، سه بعد شخصیت، انگیزش و توانایی‌های ذهنی به عنوان ابعاد موثر در نخبگی شناسایی شدند. در موسسه هدایت فرهیختگان جوان، برای شناسایی نخبگان از سه حیطه توانایی‌های شناختی (cognitive abilities)، انگیزش (motivation) و شخصیت (personality) استفاده می‌شود تا تحلیلی جامع و کامل از ویژگی‌های افراد به دست آمده و شناسایی نخبگان بر اساس‌ آن‌ها انجام شود.
رسالت اساسی و نقش کلیدی مدارس در نظام تعلیم و تربیت کشور کشف و پرورش استعداد های حقیقی دانش آموزان است ، انجام این رسالت قطعاً با کل نگری،تجویز رویه واحد آموزشی برای همه دانش آموزان و عدم تفکیک آنان از نظر ویژگی های روانشناختی میسر نخواهد بود.
عدم توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در ارائه تکلیف و برنامه یزی تحصیلی
عدم توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در کلاسبندی،گروهبندی و ...