در حال بروزرسانی محتوا هستیم

رسالت اساسی و نقش کلیدی مدارس در نظام تعلیم و تربیت کشور کشف و پرورش استعداد های حقیقی دانش آموزان است ، انجام این رسالت قطعاً با کل نگری،تجویز رویه واحد آموزشی برای همه دانش آموزان و عدم تفکیک آنان از نظر ویژگی های روانشناختی میسر نخواهد بود.

یکی از حوزه های مهم در فرآیند آموزشی مدارس برنامه ریزی و اجرای کلاس های فوق برنامه آموزشی برای دانش آموزان است.
پرداختن به این حوزه بدون انجام نیاز سنجی اموزشی از دانش آموزان قطعا کارایی و اثر بخشی این کلاس ها و کارگاه ها را کاهش خواهد داد .

موسسه هدایت فرهیختگان  با استفاده از ابزارهای استاندارد روانشناختی (سامانه هدایت شغلی-تحصیلی هشت) پاسخگوی نیازهای مطرح شده فوق خواهد بود.
در این بخش از پنل مدرسه دانش آموزان به تفکیک تیپ شخصیتی شان دسته بندی شده اند و کلاس های فوق برنامه ای که به لحاظ روانشتاختی برای هر یک از این تیپ ها مناسب تر و البته جذاب تر خواهد بود به مدرسه پیشنهاد شده اند.
با این مبنا برنامه ریزی کلاس های فوق برنامه مدرسه با روشی علمی و مبتنی بر اصول روانشناسی انجام خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید