ارائه خدمات مشاوره و تفسیر راهنامه توسط مشاورین دانشگاه خدمت مشاوره به عنوان فعالیت تکمیلی این سامانه و در صورت اعلام تمایل فرد آزمون دهنده توسط مشاورین دانشگاه انجام خواهد گرفت.برای این منظور موسسه هدایت فرهیختگان کارگاهی ویژه مشاوران دانشگاه   برگزار خواهد کرد که طی آن تجربیات موسسه در خصوص شیوه تفسیر آزمون هشت را منتقل می نماید، بدین ترتیب…