کشف استعدادهای برتر در مدارس موسسه هدایت فرهیختگان جوان می تواند در تعامل با مدراس اقدام به برگزاری آزمون های شناسایی استعدادهای برتر نماید. آزمون های شناسایی و کشف استعدادهای برتر در مدارس شامل موارد ذیل می باشد: آزمون شخصیت متناسب با رده سنی راهنمایی و دبیرستان آزمون سنجش توانایی های ذهنی برای رده های سنی راهنمایی و دبیرستان  آزمون…