اعلام توانایی های نیازمند تقویت دردانشجویان رشته های مختلف به صورت فردی و آماری و با توجه به نتایج آزمون توانایی و مشاغل پیشنهادی به آنان و همچنین ارائه سر فصل های لازم جهت تقویت هر یک از توانایی های چهارده گانه مورد سنجش در سامانه هشت که می تواند مبنای تشکیل دوره های تقویت توانایی در دانشکده های مختلف…