اطلاعات رشته های دانشگاه در قالب کتابهای دانشنامه رشته ها و کتب آنچه در زمینه معرفی رشته های تحصیلی دانشگاهی دایر در کشور موسسه هدایت فرهیختگان جوان اقدام به تهیه 83 عنوان دانشنامه رشته های تحصیلی نموده است که با توجه به در دسترس بودن دانشنامه های اکثر رشته های علوم انسانی از قبیل مدیریت،حقوق،روانشناسی و ... دانشگاه   امکان استفاده…