هر فردی برای آمادگی، بازدهی و موفقیت بیشتر در شغل و حرفه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، نیازمند یکسری مهارت‌های خاص آن شغل است؛ به عبارت دیگر و به صورت کلی داشتن مهارت مختص هر حرفه برای موفقیت در آن حرفه الزامی است. با توجه به این که سامانه هشت، مشاغل دارای بیشترین تناسب با رشته تحصیلی فعلی و خصوصیات…