خدمت مشاوره به عنوان فعالیت تکمیلی این سامانه و در صورت اعلام تمایل فرد آزمون دهنده توسط مشاورین دانشگاه انجام خواهد گرفت.برای این منظور موسسه هدایت فرهیختگان کارگاهی ویژه مشاوران دانشگاه   برگزار خواهد کرد که طی آن تجربیات موسسه در خصوص شیوه تفسیر آزمون هشت را منتقل می نماید، بدین ترتیب مشاوران دانشگاه می توانند به تفسیر نتایج آزمون  وانجام مشاوره سامانه مذکور بپردازند.

در زمینه معرفی رشته های تحصیلی دانشگاهی دایر در کشور موسسه هدایت فرهیختگان جوان اقدام به تهیه 83 عنوان دانشنامه رشته های تحصیلی نموده است که با توجه به در دسترس بودن دانشنامه های اکثر رشته های علوم انسانی از قبیل مدیریت،حقوق،روانشناسی و ... دانشگاه   امکان استفاده از دانشنامه های مذکور در تجهیز کتابخانه های تخصصی دانشکده های مربوطه را خواهد داشت.

کشف استعدادهای برتر در مدارس
کشف استعدادهای برتر در دانشگاه ها
اجرای آزمون های استعداد یابی در مراکز مشاوره