آموزش تفسیر آزمون های استخدامی

آزمون های استخدامی موسسه فرهیختگان جوان شامل آزمون های شخصیت، علایق، توانایی ها و ارزشهای کاری است. مشاوران حیطه استخدامی یا برگزارکنندگان آزمون های استخدامی می توانند با شرکت در دوره های آموزشی اجرا و تفسیر آزمون های استخدامی در موسسه فرهیختگان جوان، مهارت و تسلط کافی بعد از پایان دوره در زمینه نحوه اجرا و نحوه تفسیر پروفایل های شخصیتی – شغلی مراجعان متقضاضی استخدام به دست بیاورند.

مهارت هایی که در دوره اجرا و تفسیر آزمون های استخدامی بدست می آورید شامل موارد ذیل هست:

 • آشنایی با مولفه های استخدامی
 • تعریف مولفه های هریک از آزمون ها
 • تفسیر نقاط برجسته در  نمودار هریک از آزمون ها
 • پیش بینی نمودارهای رایج و الگوهای غالب در نمودارها
 • آشنایی با نحوه نگارش تفسیر پروفایل ها برای گزارش های مدیریتی
 • تفسیر نمرات آزمون های در  نقاط درصدی پایین، متوسط و بالا
 • استخراج مولفه های متناظر در آزمون های مختلف
 • یکپارچه نمودن اطلاعات شخصیتی – شغلی فرد به منظور انتخاب شغل مناسب

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره  09050942046  تماس بگیرید.

آموزش مصاحبه استخدامی به مشاوران

در روش مصاحبه برای کسب اطلاع درباره رفتار کلی داوطلب به گزارشهای لفظی و نحوه رفتار او در هنگام تجربه هیجانهای مختلف مانند ترس و نگرانی متوسل می شویم. مطالب و بیانات مصاحبه شونده را می توان چنانکه ادا می شود بی کم و کاست پذیرفت، می توان این مطالب را با توجه به اطلاعات موجود دیگر درباره وی یا بر اساس بعضی از نظریه های روانشناسی تعبیر و تفسیر کرد و نیز می توان درباره برخی از  جنبه های شخصیت و اعمال او که خود درباره آنها عمدا یا سهوا گزارش نداده است، استنباطهایی کرد. البته این موضوع را باید در نظر داشته باشیم با توجه به وقت و هزینه ای که صرف مصاحبه می شود، افراد مصاحبه گر باید آموزش لازم برای انجام مصاحبه را داشته باشند یا کسب نمایند.

موسسه فرهیختگان جوان به مشاوران متقاضی آموزش مصاحبه استخدامی، در طول دوره در نظر گرفته شده برای آنها موارد ذیل را در نظر گرفته است:

 • کشف علایق فرد بر اساس تمایلات رفتاری گذشته و فعلی
 • کشف شخصیت بر اساس تصمیم گیری های و واکنش های  فرد در موقعیت های مختلف
 • کشف توانایی های فرد بر اساس تجارب و عملکرد بواسطه سوالات عملی
 • کشف ارزشهای کاری بر اساس اولویت بندی هریک از ارزشها در مقابل دیگری
 • تحلیل زبان بدن
 • استخراج الگوی یکپارچگی و راستایی آزمایی نتایج مصاحبه با نتایج آزمون ها

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره  09050942046 تماس بگیرید.