سوپر ویژن

همکاران محترمی که از طریق مرکز مشاوره فرهیختگان جوان موفق به کسب صلاحیت مشاوره شغلی و تحصیلی از سازمان نظام روانشناسی شده اند می­توانند با هماهنگی لازم در کارگاه سوپر ویژن و کارورزی به صورت حضوری شرکت نمایند.

ساختار جلسات کارورزی – سوپر ویژن دوره مشاوره تحصیلی و شغلی

جلسات سوپرویژن و کارورزی در قالب دروه چهار روزه معادل 16 ساعت برنامه آموزشی برای مشاوران دارای صلاحیت حرفه ای هدایت شغلی و تحصیلی برگزار می شود.

توضیحات ابتدایی مدرس

در ابتدای جلسه، مدرس خلاصه ای از فرایند هدایت شغلی و تحصیلی را به صورت کامل با مشارکت متقاضیان دوره کارورزی مرور می کند. در ادامه پرونده های واقعی از مراجعان که توسط همکاران مشاور ارائه می شود به صورت داوطلبانه مورد بحث قرار می گیرد.

تمامی فرایند هدایت شغلی و تحصیلی که برای آن مورد بکار رفته است توسط مدرس و سایر همکاران بررسی می شود. در ادامه مدرس در خصوص نقاط ضعف و نقاط قوت کارهای مشاوران اظهار نظر کرده و پیشنهاد هایی جهت اصلاح نقاط ضعف به مشاوران دوره می باشد.

جلسه واقعی هدایت شغلی و تحصیلی

در ادامه جلسه سوپرویژن و کارورزی، کار با مراجعان و کیس های واقعی شروع می شود . به این ترتیب مراجعانی که از قبل توسط مشاور و یا مدرس یا موسسه هماهنگ شده است به عنوان کیس های واقعی متقاضی انتخاب رشته تحصیلی و شغلی به جلسه مشاوره آموزشی دعوت می شوند.

در این مرحله مراجعان واقعی که متقاضی هدایت شغلی و تحصیلی هستند وارد جلسه آموزشی می شوند. این قسمت به این شکل اداره می شود که مدرس روی اولین مراجع، مشاوره استاندارد و آموزشی خود را برای همکاران دوره اجرا می نماید و در ادامه سایر مشاوران دوره باید با مراجعان هماهنگ شده  قبلی، به اجرای عملی فرایند هدایت شغلی و تحصیلی در حضور مدرس و سایر همکاران، بپردازند.

نظارت مدرس بر انجام مشاوره های همکاران

در ادامه هر یک از مشاورانی که تمایل داشته باشند می توانند مراجع های واقعی هماهنگ شده برای هدایت شغلی و تحصیلی را به صورت عملی و واقعی در حضور مدرس و سایر همکاران مشاوره نماید.

در پایان مشاوره، مدرس نکات آموزشی را به مشاور و گروه گوشزد نموده و راهکارهای لازم جهت تقویت و بهبود توانایی های مشاوران را به آنها ارائه می نماید.

جمع بندی کارگاه سوپر ویژن و کارورزی

در انتهای دوره تمامی نکات و مشکلات دوره جمع بندی شده و به صورت فایل صوتی در اختیار مشاوران دوره قرار داده خواهد شد. علاوه بر گروه ویژه در فضای مجازی برای تبادل اطلاعات بین مشاوران دوره و مدرس ایجاد خواهد شد که طبق برنامه مشخص زمانی به سوالات مشاوران در این گروه مجازی پاسخ مقتضی برای هدایت جلسات درمانی و مشاوره ای توسط مدرس دوره داده خواهد شد.

ساختار جلسات کارورزی – سوپر ویژن مشاورین دوره  انتخاب رشته کنکور

جلسات سوپرویژن و کارورزی در قالب دروه 2 روزه معادل 8 ساعت  برنامه آموزشی برای مشاوران دارای گواهی شرکت دوره انتخاب رشته کنکور در نظر گرفته شده است.

توضیحات ابتدایی مدرس

در ابتدای جلسه، مدرس خلاصه ای از فرایند هدایت شغلی و تحصیلی و تفسیر راهنمامه شغلی تحصیلی و کارنامه کنکور  به صورت کامل با مشارکت متقاضیان دوره کارورزی مرور می کند. در ادامه، راهنامه های شغلی و تحصیلی و کارنامه های کنکور مراجعان واقعی توسط همکاران مشاور به صورت گروهی ارائه شده و مورد بحث قرار می گیرد. به این ترتیب اقدامات انجام شده مشاوران در زمنیه هدایت شغلی و تحصیلی که برای آن مورد بکار رفته است توسط مدرس و سایر همکاران بررسی می شود. در ادامه مدرس در خصوص نقاط ضعف و نقاط قوت کارهای مشاوران اظهار نظر کرده و پیشنهاد هایی جهت اصلاح نقاط ضعف به مشاوران دوره می باشد.

جلسه واقعی هدایت شغلی و تحصیلی

در ادامه جلسه سوپرویژن و کارورزی، کار با مراجعان و کیس های واقعی شروع می شود . به این ترتیب مراجعانی که از قبل توسط مشاور و یا مدرس یا موسسه هماهنگ شده است به عنوان کیس های واقعی متقاضی انتخاب رشته کنکور، به جلسه مشاوره رایگان و آموزشی دعوت می شوند . این قسمت به این شکل اداره می شود که مدرس روی اولین مراجع، مشاوره استاندارد و آموزشی خود را برای همکاران دوره اجرا می نماید.

در این فرایند موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.

  • کارنامه کنکور
  •  نمره تراز
  •  سهمیه منطقه، نمره فرد با احتساب سهمیه

جایابی رشته محل هایی که فرد امکان قبول شدن در آنها را دارد. این موارد بر اساس پیشرفته ترین متد با نرم افزار های تخصصی و با هدایت مشاوران با تجربه موسسه انجام خواهد شد.

  • انتخاب رشته محل ها بر اساس معیارهای سخت گیرانه
  • انتخاب رشته های محل ها بر اساس معیارهای خوش بینانه
  • انتخاب رشته  محل ها بر اساس معیارهای واقع بینانه

و در ادامه سایر مشاوران دوره باید با مراجعان هماهنگ شده  قبلی، به اجرای عملی فرایند هدایت شغلی و تحصیلی در حضور مدرس و سایر همکاران، بپردازند. در ادامه پرونده هدایت شغلی و تحصیلی مراجعان توسط مدرس کارگاه بررسی شده و با در نظر گرفتن علایق، توانایی ها و ارزشها، بر اساس امکان سنجی های حاصل از نتیجه کارنامه کنکور، لیست انتخاب رشته فرد بر اساس اولویت های علایق، شهر و دانشگاه، تکمیل می گردد.

نظارت مدرس بر انجام مشاوره های همکاران

در ادامه هر یک از مشاورانی که تمایل داشته باشند می توانند مراجع های واقعی هماهنگ شده برای هدایت شغلی و تحصیلی را به صورت عملی و واقعی در حضور مدرس و سایر همکاران مشاوره نماید. در پایان مشاوره، مدرس نکات آموزشی را به مشاور و گروه گوشزد نموده و راهکارهای لازم جهت تقویت و بهبود توانایی های مشاوران را به آنها ارائه می نماید.

جمع بندی کارگاه سوپر ویژن و کارورزی

در انتهای دوره تمامی نکات و مشکلات دوره جمع بندی شده و به صورت فایل صوتی در اختیار مشاوران دوره قرار داده خواهد شد. علاوه بر گروه ویژه در فضای مجازی برای تبادل اطلاعات بین مشاوران دوره و مدرس ایجاد خواهد شد که طبق برنامه مشخص زمانی به سوالات مشاوران در این گروه مجازی پاسخ مقتضی برای هدایت جلسات درمانی و مشاوره ای توسط مدرس دوره داده خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید.

ثبت نام آنلاین

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09050942046 تماس بگیرید