برنامه ریزی تحصیلی روزانه
برنامه ریزی تحصیلی هفتگی
برنامه ریزی تحصیلی ماهانه
راهکارهای جلوگیری از به تعویق انداختن کارها
برنامه ریزی برای امتحان
مشاوره ایجاد روش های ایجاد تمرکز حین مطالعه
روشهای خلاصه نویسی
روشه های مرور درسها
شیوه مطالعه دروس مختلف
روشهای تند خوانی
 امروزه اضطراب تحصیلی به صورت مشکلی غیر قابل حل و خسته کننده در آمده است ، ولی باید در نظر داشت که نگرانی ها همه مخرب نیستند و به کمک یک برنامه ریزی دقیق می توان آنها را از بین برد .تنها افرادی توانایی کمک به افراد مضطرب را دارند که علم و تجربه کاری در این زمینه را داشته باشند. مشاورین ما میتوانند بهترین راه حل ها و برنامه ها را در اختیار شما قرار دهند.

افزایش قدرت تصمیم گیری عوامل مختلفی دارد. همه ما در طول زندگی به هر دلیلی مجبور به تصمیم گیری شده ایم. برخی از این تصمیم گیری ها سرنوشت ما را تغییر می دهد. اعتماد به نفس بالا در کیفیت قدرت تصمیم گیری نقش مهمی دارد. همچنین افسردگی و اضطراب موجب تضعیف قدرت تصمیم گیری خواهد شد. جهان امروز جهان تغییرات است و تغییر، تصمیم گیری را دشوار می سازد. دشواری در تصمیم گیری زمینه ساز مشکلات تصمیم گیری است.

مشاوره انتخاب شغل
تصمیم گیری در مورد انتخاب شغل بعد از پایان دوره تحصیلی در مقاطع مختلف یکی از  مهمترین و اساسی ترین عوامل تامین نیازهای مادی و روانی افراد به حساب می آید. اما انتخاب شغل در دنیای امروز و برای نسل جوان یک امر بسیاریچیده است که نیاز به مهارت دارد. این انتخاب به نحوی نیست که یک دانشجو بتواند در یک زمان کوتاه و محدود و بلافاصله بعد از فراغت از تحصیل به عمل آورد. جستجوی شغل وکار یکی از مهارتهای اساسی و مهم زندگی درقرن بیستم و به طریق اولی قرن بیستم و یکم است، زیرا شرایط عدم تعین دردنیای متحول امروزی انتخاب و تصمیم گیری شغلی را آنچنان پیچیده کرده یک فرد با یادگیری های معمول وروزمره و اخذ یک مدرک تحصیلی قادر به دستیابی شغل مناسب نیست.