تماس با شماره تلفن

09050942046

تراز نمره ای است که ذهن بسیاری از کنکوری­ها رو به خود مشغول کرده است.فرض کنید از كلاس شما آزمون شیمی گرفته ميشود و شما در اين كلاس نمره 17 كسب می­کنید ماييد و با اين نمره شما نفر اول كلاس می­شوید، يك بار ديگر از آن كلاس آزموني گرفته می­شود و اين بار نيز شما نمره 17 به دست می­آورید با اين تفاوت كه نفر آخر كلاس می­شوید. در هردو آزمون شما نمره 17 را كسب نموديد و ليكن ارزش اين دو نمره يكسان نیست. به عبارتي ممكن است دقيقاً درصد نمرات خام كارنامه شما با درصد نمرات خام كارنامه دوست شما يكسان باشد و ليكن رتبه شما يكسان نباشد، يعني در كنكور سراسري و آزاد هر تست كنكور ارزش خاص خود را دارد و ارزش تست شمار 10 عربی با تست شماره 1 يكسان نیست و جالب است بدانيد آن تستي كه كمترين پاسخگو را دارد، ارزشمندتر است. به همین دلیل دروس رياضيات و فيزيك تجربي و همچنين شيمي گروه رياضي فيزيك و رياضي و آمار گروه انساني داراي ارزش بسيار بالاتري از ضرايب در نظر گرفته شده هستند و اين موضوع به صورت خيلي واضح در درس عربي عمومي ديده مي شود. لذا به هيچ وجه سعي نكنيد مبحث را صرفاً به دليل آنكه سخت مي­باشد از گردونه مطالعاتي حذف نماييد. برای شناحت بهتر بخش های دارای تراز کتابها با مشاورین ما در تماس باشید.

تماس با شماره تلفن

09050942046