تماس با شماره تلفن

09050942046

مطالعه اثربخش از دو عامل متاثر است: یکی نگرش نسبت به مطلب خواندنی، دیگر کاربرد ماهرانه فنون مطالعه. نگرش نسبت به مطلب خواندنی سبب می شود تا فرد به مطالعه بیشتر بپردازد، مطالعه بیشتر منجر به بهتر شدن فنون مطالعه می شود؛ کاربرد فنون بهتر مطالعه را آسان تر، سریع تر و لذت بخش تر می کند؛ در نتیجه نگرش خواننده نسبت به مطالعه مثبت تر می شود و سبب می شود تا او به مطالعه بیشتر بپردازد. یادگیرندگانی که از روشهای مطالعه و یادگیری خودشان آگاهی دارند و به طور آگاهانه فعالیت هایی را برای بهبود آن انتخاب می کنند، از یادگیرندگانی که نسبت به این مسائل کمتر آگاهی دارند بیشتر یاد می گیرند، آنها به طور آگاهانه و با استفاده از دانش فراشناخت خود استراتژی های خاصی را با اهداف خاص یادگیری هماهنگ می سازند. مهارت های مطالعه و یادگیری به فراگیری، سازماندهی، ذخیره سازی دانش و مهارت ها و بهره برداری و بازیابی موثر اطلاعات کمک می کنند، از طرفی با کاربست این راهبردها به بهترین شیوه از تداخل شناختی و دل مشغولی های ذهنی منفی ناشی از نقص در حافظه کوتاه مدت و دیگر عوامل حواس پرتی جلو گیری به عمل می آید. نظر به اهمیت مهارت های مطالعه و عدم آشنایی بسیاری از افراد با این مهارت ها، مرکز مشاوره فرهیختگان جوان اقدام به برگزاری این دوره آموزشی کرده است

  • مشاوره ایجاد روش های ایجاد تمرکز حین مطالعه
  • روشهای خلاصه نویسی
  • روشه های مرور درسها
  • شیوه مطالعه دروس مختلف
  • روشهای تند خوانی

تماس با شماره تلفن

09050942046