تماس با شماره تلفن

09050942046

امروزه اضطراب تحصیلی به صورت مشکلی غیر قابل حل و خسته کننده در آمده است ، ولی باید در نظر داشت که نگرانی ها همه مخرب نیستند و به کمک یک برنامه ریزی دقیق می توان آنها را از بین برد .تنها افرادی توانایی کمک به افراد مضطرب را دارند که علم و تجربه کاری در این زمینه را داشته باشند. مشاورین ما میتوانند بهترین راه حل ها و برنامه ها را در اختیار شما قرار دهند.

  • آموزش روشهای ذهنی
  • آموزش روشها عملی
  • آموزش روش های مقابله با استرس و اضطراب تحصیلی

تماس با شماره تلفن

09050942046